APRENENTATGE PER DESCOBRIMENT
(per Alicia Segovia)
Trets principals
bruner.jpg
Jerome Bruner
S’enten per aprenentatge de descobriment, també anomenat heurístic, el que promou que l’alumne adquireixi els coneixements per sí mateix, de tal manera que el contingut que aprendrà no es presenti en la seva forma final, sino que ha de ser descobert per ell mateix. El terme es refereix doncs, al tipus d’estratègia o metodología d’ensenyament que segueix i s’oposa a l’aprenentatge per recepció.

És un concepte propi de la psicología cognitiva. El psicòleg i pedagog J.Bruner (1960,1966) desenvolupa una teoría d’aprenentatge d’índole constructivista, coneguda amb el nom d’aprenentatge per descobriment. Mentre que D.Ausubel protagonitza l’ensenyament expositiu o l’aprenentatge per recepció amb el mètode més adequat per al desenvolupament significatiu.

J.Bruner considera que els estudiants han d’aprendre per mitjà del descobriment guiat que té lloc durant una exploració motivada per la curiositat. Així, des del punt de vista de l’aprenentatge per descobriment, enlloc d’explicar el problema, de donar el contingut acabat, el professor ha de proporcionar el material adequat i estimular als alumnes per a que mitjançant l’observació, la comparació, l’anàlisi de semblances i diferències, etc., arribin a descobrir com funciona alguna cosa, d’una manera activa. Aquest material que proporciona el professor constitueix el que J.Bruner denomina l'andamiatge.

Per a J.Bruner aquest tipus d’aprenentatge persegueix:

 1. Superar les limitacions de l’aprenentatge mecanicista.
 2. Estimular als alumnes perque formulin suposicions intuitives que posteriorment intentaran confirmar sistemàticament.
 3. Potenciar les estraègies metacognitives i aprendre a aprendre. Partim de la idea que el procés educatiu és al menys tant important com el seu producte, ja que el desenvolupament de la comprenssió conceptual i les desetresses i estretègies cognitves és l’objectiu de l’educació més que l’adquisició de informació actual.
 4. Estimula l’autoestima i la seguretat.

Els factors que influeixen en l’adquisició de conceptes i més concretament en la forma d’adquisició per descobriment inductiu estan relacionats amb:

-Les dades: (quantitat, organització, complexitat)
-El context o àrees de recerca i grau de reestructuració de les instruccions, que van afavorir l’aparcició de respostes convergents o divergentes.
-L’individu (formació, coneixements, actituts, capacitat cognoscitiva).
-L’ambient inmediat.

A partir de tres formes bàsiques de descobriment, inductiva, deductiva i transductiva, s’han descrit 6 tipus de lliçons de descobriment:

 • Mètode d'interpolació
 • Mètode deductiu estructurat
 • Mètode d’extrapolació
 • Mètode deductiu
 • Mètode hipotétic deductiu
 • Mètode transductiu
Principals Representants
El representant més important de l'aprenentatge per descobriment es el psicòleg i pedagog estadounidens Jerome Bruner, (Nueva York, 1 d'octubre de 1915).

Graduat a la Universidad de Duke al 1937. Després va marxar a l' Universidad de Harvard, on va aconsefuir al 1941 el seu doctorat en Psicología. Al 1960 va fundar el Centre d' Estudis Cognitius de l' Universidad de Harvard i, tot i que no és l'inventor , va ser qui va impulsar la psicología cognitiva. La seva teoría cognitiva del descobriment, desenvolupa, entre d'altres, la idea de l'andamiatge, la qual reprén de la teoría socio-històrica de Lev Vygotski.
Estil Aprenentatge amb TIC
L'aplicació de les Noves Tecnologies segons la teoria de l'aprenentage per descobriment, la veiem sovint als centres docents, ja sigui en contes online guiats on l'alumne decideix quin camí ha de seguir i aprèn coses noves segons esculli un o un altre, les webquest o inclús es podría arribar a entendre com aprenentage de descoberta "la cacera del tresor".

El recurs més emprat per a aquesta teoría són les Webquest. Aquestes són una proposta didàctica basada en la recercawebquest.jpg d'informació a Internet i en la elaboració, mitjançant la interacció entre els alumnes, d'algun producte que impliqui activitats cognitives d'ordre superior (anàlisi, síntesi, valoració, etc.).

Generalment, es tracta d'una pàgina que proposa una història suggerent als participants per tal que aconsegueixin una sèrie d'informacions en unes pàgines d'Internet concretes, extraient les seves conclusions a partir del treball cooperatiu. Els objectius són combinar els continguts curriculars amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula, en un aprenentatge de descobriment guiat.

És una unitat didàctica que planteja als alumnes una feina o resolució d'un problema i un procès de treball col·laboratiu basat principalment en recursos existents a Internet. És una activitat de cerca guiada en la xarxa.

Area Moreira afirma: "La Webquest és l’aplicació d’una estratègia d’aprenentatge per descobriment guiat a un procés de treball desenvolupat pels alumnes utilitzant recursos de Internet, és a dir, presentar un problema amb un conjunt de recursos establerts per l’autor/a de la WQ, evitant la navegació simple".

Mentre que hi ha una aplicació similar però molt més senzilla, anomenada Cacera del Tresor, que a partir del plantejament inicial de les webquest, proposa una sèrie de preguntes als alumnes i els dóna les adreces en la xarxa on poden aconseguir les respostes. Per arrodonir (i acabar) la feina, es planteja una “gran pregunta” que els alumnes han de provar de resoldre en grup, a partir de la informació de les qüestions anteriors, fent-los reflexionar i comentar entre ells per aconseguir una resposta en comú.external image tesoro%2520color.jpg

Cacera del tresor: És una activitat didàctica que poden utilitzar els docents, on llancen preguntes als alumnes a classe i donen una llista de pàgines web on trobaran les respostes. Algunes caceres, com a avaluació final inclouen una "Gran Pregunta" per veure si l'han entès. Amb la cacera del tresor apropen als estudiants a la xarxa. La seva estructura funcional és:
 • Introducció,
 • Preguntes orientades i
 • "La Gran Pregunta"

Referències
Articles en línia

- COM FER UNA CACERA DEL TRESOR ?
- EXEMPLE DE CACERA DEL TRESOR. Sant Jordi "una rosa i un llibre".
- EXEMPLE DE WEBQUEST.